Plugin tùy biến Admin WP v1

đ

Plugin Admin menu Editor cho phép bạn tự chỉnh sửa menu trong Dashboard, sắp xếp lại các menu, ẩn/hiện  các mục cụ thể… Rate this product

Mô tả

Plugin Admin menu Editor cho phép bạn tự chỉnh sửa menu trong Dashboard, sắp xếp lại các menu, ẩn/hiện  các mục cụ thể…